Privacyverklaring


Adviesgroep Wagenaar B.V., gevestigd op Veldhuizerweg 6 te Berkhout;
postadres: Driebanen 37b, 1601NN Enkhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rein Wagenaar is de coördinator gegevensbescherming van Adviesgroep Wagenaar B.V.
Hij is te bereiken via r.wagenaar@adviesgroepwagenaar.nl of 0228-564050.

Inleiding
Adviesgroep Wagenaar B.V. verwerkt in kader van haar dienstverlening privacygevoelige persoonsgegevens voor en in opdracht van haar opdrachtgever.
Indien Adviesgroep Wagenaar B.V. de persoonsgegevens alleen verwerkt, zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Dit is veelal het geval als Adviesgroep Wagenaar B.V. de salarisadministratie verwerkt voor de opdrachtgever.
In de meeste andere gevallen is Adviesgroep Wagenaar B.V. verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de opdrachtgever.
Voor zover Adviesgroep Wagenaar B.V. persoonsgegevens laat verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, dan is de derde subverwerker.

Adviesgroep Wagenaar B.V. heeft deze gegevens van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.
Daarnaast kan Adviesgroep Wagenaar B.V. uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld uw werkgever.
Met deze privacyverklaring informeert Adviesgroep Wagenaar B.V. u hoe zij met deze persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die Adviesgroep Wagenaar B.V. verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Adviesgroep Wagenaar B.V. verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • BSN-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • IBAN-nummer;
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Inkomens- en salarisgegevens die voor aangiftes, salarisberekeningen etc. nodig zijn;
 • Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting);
 • Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting).

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de doelen waarvoor Adviesgroep Wagenaar B.V. uw persoonsgegevens verwerkt:

 • De levering van onze diensten;
 • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening;
 • Wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn bij het opstellen van belastingaangifte(n);
 • Om rechten of eigendommen van Adviesgroep Wagenaar B.V. en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening maakt Adviesgroep Wagenaar B.V. ook gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken.
Dit kunnen zogenoemde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.
Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens, maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld de systeembeheerder en de hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wordt ingewonnen betreffende uw opdracht.
Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal Adviesgroep Wagenaar B.V. met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven.
Uiteraard worden alleen derden ingeschakeld van wie Adviesgroep Wagenaar B.V. kan en mag aannemen dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven.
Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat uw persoonsgegevens aan derden moet worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
In geen enkel geval zullen uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming worden verstrekt aan derden voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Adviesgroep Wagenaar B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Adviesgroep Wagenaar B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • iMuis;
 • iMUIS Online;
 • Polaris HRS;
 • Polaris HRS Nova;
 • Fiscaal Gemak;
 • Cliënt Online.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Adviesgroep Wagenaar B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
En u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Dat betekent dat u bij Adviesgroep Wagenaar B.V. een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Adviesgroep Wagenaar B.V. beschikt, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdragen of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.wagenaar@adviesgroepwagenaar.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, overdragen of verwijdering door u is gedaan, dient u uw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen.
Aan een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens kan alleen worden tegemoet gekomen als het verzoek niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen.
Zo snel als mogelijk is, doch echter uiterlijk binnen 1 maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Adviesgroep Wagenaar B.V. heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming.
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan wordt u, behoudens zwaarwegende redenen, zo snel mogelijk geïnformeerd.
Het streven ernaar is dit te doen binnen 48 uur nadat Adviesgroep Wagenaar B.V. dit datalek heeft ontdekt of daarover door de (sub)verwerkers is geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact op nemen.
Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Verwerking binnen de EER
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als hierover andere schriftelijke afspraken zijn overeengekomen.
Uitzondering hierop zijn situaties waarin contactmomenten via de website en/of social mediapagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart worden gebracht.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s.
Uw persoonsgegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook.
Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.
Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Hyperlinks
De website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn.
Adviesgroep Wagenaar B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites.
We raden u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Adviesgroep Wagenaar B.V. kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen.
Wanneer veranderingen worden aangebracht, wordt de hieronder vermelde datum van herziening aangepast.
De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening.
U wordt geadviseerd deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop uw gegevens worden beschermd.

Adviesgroep Wagenaar B.V., mei 2018.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Dat kan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.